ונל ובתכ   םישורד     תיב תרצות     ןזואל הפמ    תועדומ חול    ישאר ףד- םעטה ץורע