םעטה ץורע
:םוקמה
אוה
םניחב העדומ םסרפל 
- תועדומ חולב
,םיחוניק ,לכוא יאשונב
םיקתממ ,תודעסמ
.ראשה לכו

-ןזואל הפמ 
,םינוכתמ לע ץילמהל
לושיבל םיטנטפ ,תודעסמ
.דועו ריהמו הלועמ
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה

-תיב תרצות
,םילישבת רוכמלו תונקל
תובירו םיקתממ ,תוגוע

-םישורד
,תי/רוטידנוק ,ת/לשבמ
.דועו גנירטייק

-ונל ובתכ
"תועדומה חול"ל-העדומ
'וכו "ןזואל הפמ" רודמל וא
תולאשל חמשנ ןכ ומכ
.תושקבו