.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה
.תיב תרצות םיקותמו ,םילישבת ,םילכאמ לש הריכמו הינק
06-6752003 :סקפל וא contact@tasteline.co.il:ל העדוהה חסונ תא וחלש
.םכלש ןופלטה 'סמו אלמה םכמש ,רודמה םש ףורצב
:ךיראת
          : ם  י  ט  ר  פ
   : ה   ע   ד   ו   מ
4.11.01


r_tzach@yahoo.com


תונקל םיצור
םילכאמ :עובשב םעפ
(הירבט רוזיאב) תיב תרצות
,ינוחמיצ לושיב החפשמל
.יתיב-ינלופ ןונגסב ,לבותמ אל
תויתיב תוגוע :ל"נכ
.עובש ףוס לכל
4.11.01


06-6750637


,םידחוימ תוריפ
(הנשה תונוע יפל) םילועמ
תובירל יטרפ ןתסובמ
.תוחקרמו
6.11.0103-5679012הזירז הוואלקב
וליפ יפד 4
םוח רכוס 'ג 50 ,םידקש 'ג 200
תסמומ האמח 'ג 75
ידיימ שרוד לכל הנכהל
8.11.01

04-8965332

תיב תרצות הלח
םירמש 'ג 50
ליגר חמק תוסוכ 7
םירשופ םימ תוסוכ 2
,רכוס סוכ 3/4
םיקומיצ 'ג100 ,םיציב 2
םיסורפ םידקש 'ג50,שבד תיפכ 1
13.11.01


04-6766241


םיבנע תרוטיפנוק
טקסומ יבנע סוכ 1/2
םיניערג אלל םיבנע ג"ק 1
ןומיל ץימ סוכ 1/4,רכוס 'ג 750
3.12.01
053-763211
תוכירפ ףצק תויגוע
.לוכאל םיעטו ןיכהל לק
חמק תוסוכ 1.5
רכוס תקבא ףכ
םינומלח 2 .ןבל עיבג